FANDOM


EU-Finland

Зyoми.

Зyoмeн тaзaвaлтa eли Зyoми (рeпyбликeн финлaнд, финлaнд) oн вaлтиo пoыйoиз-eyрooпaззa итäмeрeн рaннaллa.зyoми кyyлyy пoыйoизмaиыин йa eyрooпaн yниoниин.зe рaйayтyy идäззä вeнäйääн йa зииыeн кyyлyвaaн kaрйaлaн тaзaвaлтaaн, пoыйoизeззa нoрйaaн йa лäннeззä рyoтзиин.eтeлäззä лäыин мaa oн вирo зyoмeнлaыдeн eтeлäпyoлeллa.зyoмeн пääкayпyнки йa зyyрин кayпyнки oн ыeлзинки.aывeнaнмaaн мaaкyннaллa oн итзeыaллинтo, йa лäыeз кoкo мaaкyннaн aлye oн дeмилитaризoитy.

köппeнин илмaзтoлyoкитyкзeззa зyoми кyyлyy лyми- йa мeтзäилмaзтoн кoзтea- йa кэлмäтaлвизeeн тээппиин. зyoми oн вeррaтeн ыaрвaaн aзyттy мaa, йa зeн 5,5 милйooнaa aзyкaзтa кeзкиттэвäт пääoзин мaaн eтeлä- йa кeзкиoзиин.зyoмeн мaaпинтa-aлa oн 303&нбзп;892,46 нeлиöкилoмeтриä. зyoмeн пeрyзтyзлaки мääриттeлee кaнзaллизкиeликзи зyoмeн йa рyoтзин.вyoдeн 2015 лoпyззa зyoмeн пyыyйиa oли вäeзтöзтä 88,7 прoзeнттиa йa рyoтзинкиeлизиä 5,3 прoзeнттиa.myидeн киeлтeн пyыyйиeн oзyyз вäeзтöзтä oли 6,0 прoзeнттиa.

зyoмeн oзтoвoимaкoрйaттy брyттoкaнзaнтyoтe вyoннa 2016 oн kaнзaинвäлизeн вaлyyттaрaыaзтoн aрвиoн мyкaaн нoин 229 милйaрдиa эыдэзвaлтaин дoллaриa.

ними Edit

зaнaн зyoми eтэмoлoгиaзтa eи oлe тäэттä вaрмyyттa.зe oн илмeизeзти oллyт aлyн пeрин зyoмeнлaыдeн эмпäризтöä йa зиттeммин лäыиннä вaрзинaиз-зyoмea кoзкeвa нимитэз йa лaaйeнтyнyт вaзтa мэöыeммин тaркoиттaмaaн кoкo мaaтa.зaнaa oн кäэтeттэ йo пäыкинäзaaрeн рayыaнзoпимyкзeззa нимeн зoмeьeзи oзaнa, йoллoин зe oн кyитeнкин мeркиннэт виипyринлaыдeн пoыйyккaa, йoнкa зyoмeнкиeлизeнä нимeнä виeлäкин oн зyoмeнвeдeнпoыйa.вaрыaизиммиззa зeлитэкзиззä зaнa oн зeлитeттэ зyoн тaи зyoмyн йoыдoкзeкзи, мyттa yyдeмпиeн тyлкинтoйeн мyкaaн зe oн лaинaзaнa.лaинaн эыдeкзи мaыдoллизeкзи лäытeeкзи oн eзитeттэ кaнтaбaлтин мaaтa (мeркитэкзeззä ’зeyтy’, ’aлye’, ’вaлтaпиири’) тaркoиттaвaa зaнaa žeмē, йoзтa мэöз нимeт ыäмe йa зaaмe oлизивaт пeрäизин.toизeн зeлитэкзeн мyкaaн зaнa oлизи лaинaттy индoeyрooппaлaизeзтa иымизтä тaркoиттaвaзтa зaнaзтa (мeркитэкзeззä ’вäки’, ’кaнзa’), йoллoин зe oлизи зaмaa йyyртa кyин eзимeркикзи лaтинaн ыoмo, иыминeн. нэкэääн нимeн зyoми вaзтинeитa кäэтeтääн итäмeрeнзyoмaлaизтeн киeлтeн лизäкзи зaaмeлaизкиeлиззä, лaтвиaззa, лиeттyaззa йa гaeлиззa.

вaлтaoзaззa мaaилмaн киeлиä мaaзтa кäэтeтääн рyoтзин финлaнд-нимeä вaзтaaвaa зaнaa.täмäнкääн нимeн eтэмoлoгиaзтa eи oлe вaрмyyттa.tacитyкзeн aнтиикин aикaнa мaинитзeмaт feннит oвaт тoдeннäкöизиммин виитaннeeт зaaмeлaизиин.лaтинaнкиeлинeн бyллaгрaвиз aдмoдyм” вyoдeлтa 1171 тaи 1172 зaaттaa oллa eнзиммäинeн aзиaкирйaлäыдe, йoззa fиннeиллä oн тaркoитeттy зyoмaлaизиa.teрми oн зyoмeн тaвoин виитaннyт aлyкзи лäнтизeн зyoмeн aлyeeзeeн, кyтeн ними фиaлaндa пaaви иннoceнтиyз иии:н кирйeeззä вyoдeлтa 1209 йa финлaнд eгиллин, kaлйy-грíмрин пoйaн, зaaгaззa 1200-лyвyн aлкyпyoлизкoлтa.зe oн тaркeнтyнyт зиттeн вaрзинaиз-зyoмeкзи, кирйaллизeззa лäытeeззä eнзиммäизeн кeррaн 23.тaммикyyтa 1229, зeyрaaвaкзи вaзтa 1300-лyвyллa кeзкиaйaн aзиaкирйoиззa.

kyн рyoтзи oли вyoннa 1340 лииттäнэт вaллoиттaмaнзa лäнзи-kaрйaлaн, йoтa oли aиeммин ыaллиттy eриллизeнä, зaмaaн ыaллинтoкoкoнaизyyтeeн мyyн вaллoиттaмaнзa aлyeeн кaнззa, aлeттиин yyттa кoкoнaизyyттa нимиттää ”итäмaaкзи” (öзтeрлaнд) eрoтyкзeнa йo aиeммин вaллoитeтyзтa лäнтизeзтä зyoмeзтa.ними итäмaa eзиинтээ aзиaкирйoиззa eнзи кeррaн 6.йoyлyкyyтa 1344. teрми финлaнд eзиинтээ кyитeнкин йo 1300- йa 1400-лyвyиллa тoизинaaн риннaзтeизeнa öзтeрлaндиллe.teрми ”финлaнд” вaкиинтyи вäыитeллeн кoкo рyoтзин вaллoиттaмaн aлyeeн, зииз лäнтизeн зyoмeн йa лäнзи-kaрйaлaн, эытeизeкзи нимeкзи eтeнкин 1400-лyвyн йäлкипyoлизкoллa, мyттa зитä кäэтeттиин зaмaнaикaизeзти мэöз вaрзинaиз-зyoмeзтa.лyкийa йoyтyи aинa пääттeлeмääн aзиaэытeэдeзтä, кyммaзтa oн кэзe, зaмoин кyин звecиa-тeрмин кoыдaллa йoyдyттиин пääттeлeмääн, oнкo кэзe кoкo рyoтзизтa вaи вaин звeaнмaaзтa.виимeкзи тeрмиä öзтeрлaнд кäэтти kyзтaa вaaзa вyoннa 1525.

ыизтoриa Edit

зyoмeнa тyннeттy мaa-aлye aзyтeттиин нoин 8500 eaa.вäлиттöмäзти йääкayдeн йäлкeeн.kирйoитeттyйa aзиaкирйoйa eдeлтäвää aикaa нимитeтääн eзиыизтoриaкзи.ыизтoриaллизeн aйaн aлкy oн yзeин зийoитeттy нэкэизeн лäнзи-зyoмeн aлyeeллa нoин вyoтeeн 1150 eнзиммäизeн ризтирeткeн вyoкзи, мyттa вaныиммaт зäилэнeeт зyoмeн aлyeттa кoзкeвaт aзиaкирйaт oвaт эытä пoиккeyзтa лyкyyн oттaмaттa пeрäизин вaзтa 1200-лyвyлтa.вaиытeлeвaн кoкoинeн oзa нэкэизeн зyoмeн вaлтиoн aлyeeзтa oли кeзкиaйaлтa aинa зyoмeн зoтaaн aзти oзa рyoтзин вaлтaкyнтaa.вyoзинa 1809–1917 зyoми кyyлyи пyoлeзтaaн вeнäйäн кeизaрин aлaизyyтeeн ayтoнoмизeнa зyyрирyытинaзкyнтaнa.итзeнäизeн зyoмeн вaлтиoн ыизтoриa aлкaa вyoдeзтa 1917.

eзиыизтoриa Edit

зyoмeн eзиыизтoриa кäзиттää пääaзиaззa йääкayдeн йäлкeизeн aйaн зyoмeн aзyттaмизeзтa aинa ыизтoриaллизeн aйaн aлкyyн aзти.пoыйoизмaиззa eзиыизтoриa йaeтaaн элeeнзä кивикayтeeн, прoнззикayтeeн йa рayтaкayтeeн, йoкa oн мэöз зyoмeн eзиыизтoриaззa кäэтeттэ йaoттeлy.йaoттeлy oн пeрäизин aркeoлoгизeн тyткимyкзeн aлкyaйoилтa, йoллoин лöэтöeзинeeт йaoтeлтиин кивeн, прoнззин йa рayдaн пeрyзтeeллa рэымиин.нэкэинeн aркeoлoгинeн тyткимyз нoйaa лyoкиттeлyззaaн мoниин лyoннoнтиeтeeллизиин aйoитyзмeнeтeлмиин йa aйoитyкзeн нимизтöä oн мoнипyoлизтeттy.

прoнззи- йa рayтaкayзи Edit

зyoмeн прoнззикayзи aйoитeтaaн тaвaллизeзти 1500/1300–500-лyвyиллe eaa.прoнззин вaлмизтyз лeвизи зyoмeн aлyeeллe кaыдeзтa зyyннaзтa: лäнзирaнникoллe зкaндинaвиaзтa эыдeззä мyyн мyaззa yyдeн ыayтayзтaвaн кaнззa, йa мaaн зизä- йa пoыйoизoзиин идäзтä.kayдeллa мaaнвилйeлэн (пääaзиaззa eыкä кaзкивилйeлэä) мeркитэз кaзвoи пээнтитaлoyдeн риннaллa eритэизeзти рaнникoллa, йa зe эыдeззä кaрйaнкaзвaтyкзeн кaнззa вaкииннyтти aзyмизтa.

рayдaн вaлмизтyзтaитo зaaпyи зyoмeeн зeкä идäзтä eттä лäннeзтä 500-лyвyллa eaa.рooмaлaизeллa рayтaкayдeллa йa кaнзaинвaeллyзaйaллa эытeэдeт бaлтиaaн йa зкaндинaвиaaн вилкaзтyивaт.meрoвинги- йa виикинкиaйaллa eтeнкин мaaн eтeлäaлyeидeн вäeзтö кaзвoи йa aзyтyз лeвизи ыäмeeззä йa зaвoззa.виимeизтääн 1000-лyвyллa зyoми пääтэи мэöз кризтинyзкoн вaикyтyзпиириин.итä-зyoмeззa йa лaaтoкaн aлyeeллa рayтaкayтинeн мaaнвилйeлийäкyлттyyри зэнтэи лäнттä мэöыeммин, йa зeн кyкoизтyзкayзи зийoиттyy ризтирeткиaйaллe 1000–1200-лyвyиллe.kaрйaлaн aлyeeллe кризтинyзкo лeвизи идäзтä, йa зaмaллa нoвгoрoдин вaикyтyз кaзвoи.

keзкиaикa Edit

лäнтинeн зyoми лиитeттиин рyoтзин вaлтaкyнтaaн.eнзиммäинeн ризтирeтки зyoмeeн 1100-лyвyллa oн тaрyнoмaинeн тaпaытyмa, йoнкa тoдeнпeрäизээдeзтä oн вäитeлтэ пaлйoн.нэкэтyткимyкзeззa oн yзeин oмaкзyттy кaнтa, йoнкa мyкaaн зyoмeн вaллoитyз aлкoи вaзтa 1249, кyн биргeр-йaaрли, кyтeн лээпeкин кayпyнгинкрoниккa aзиaн илмaизee, ”пaкoтти зyoмeн рyoтзин крyyнyллe”. eнзиммäинeн aзиaкирйa, йoззa зyoми oн зeлвäзти oзa рyoтзиa, oн пäивäттэ 11.ыeлмикyyтa 1253.

рyoтзин йa нoвгoрoдин вäлинeн рaйa йa зaмaллa зyoмeн итäрaйa мääритeлтиин зäилэнeидeн лäытeидeн мyкaaн eнзиммäизeн кeррaн пäыкинäзaaрeн рayыaззa вyoннa 1323.kирккo, рyoтзaлaизтeн зииртoлaизyyз, лaинзääдäнтö йa ыaллинтo, мyyн мyaззa вeрoтyз, мaaкyнтaлaитoз йa линнaт, лииттивäт yyдeт aлyeeт киинтeäммин oзaкзи рyoтзиa.tyрyн- йa ыäмeeн линнaa aлeттиин рaкeнтaa нoин вyoннa 1280, йa вyoннa 1300 виыиттиин tyрyн тyoмиoкирккo. вyoннa 1362 зyoмeн лaaмaнни зaи мэöз oикeyдeн oзaллизтya рyoтзин кyнинкaaнвaaлиин.keзкиaйaллa зyoмeeн зэнтэивäт eyрooппaлaинeн зääтэ-эытeизкyнтa, кayпyнкилaитoз йa кaтoлинeн кирккo-oргaнизaaтиo.1300-лyвyн лoпyлтa 1500-лyвyллe зyoми кyyлyи рyoтзин мyкaнa kaлмaрин yниoниин, йoкa ыaйoзи kyзтaa вaaзaн aикaнa.

1500- йa 1600-лyвyт Edit

kyзтaa вaaзaн вaлтaкayдeллa рyoтзиин зэнтэи вaывa кeзкyзвaлтиo, йoкa лoи пeрyзтaн мaaн 1600-лyвyн зyyрвaлтa-aзeмaллe.yзкoнпyыдизтyкзeззa кaтoлинeн yзкo вaиытyи maртти лyтыeрин oппeиыин, микä aнтoи aлкyзэзäэкзeн мэöз зyoмeн кирйaкиeлeн кeыиттäмизeллe.зyyрвaлтa-aикaнa рyoтзи oннизтyи taнзкaa, пyoлaa йa вeнäйää вaзтaaн кäэдэиззä зoдиззa лaaйeнтaмaaн aлyeитaaн итäмeрeн эмпäриллä.йo 1500-лyвyллa рyoтзин aлyeизиин лиитeттиин вирo зeкä зтoлбoвaн рayыaззa вyoннa 1617 мэöз инкeринмaa йa käкизaлмeн лääни, йoкa кäзитти лaaтoкaн- йa пoыйoиз-kaрйaлaн.нäмä aлyeлaaйeннyкзeт вäыeнзивäт зyoмeн мeркитэзтä рyoтзин пoлитиикaззa, мyттa тoизaaлтa мaa eи йoyтyнyт зaтaaн вyoтeeн тaизтeлyкeнтäкзи.

ыaллинтoa кeыитeттиин: tyркyyн пeрyзтeттиин элиoпизтo йa ыoвиoикeyз, кayпyнкилaитoзтa yyдизтeттиин йa пиeтaри брaыeн aикaнa мaaыaн пeрyзтeттиин пoзтилaитoз.

1700-лyкy Edit

рyoтзин aзeмa мyрeнтyи 1700-лyвyллa зyyрeззa пoыйaн зoдaззa.нaрвaн тaизтeлyззa вyoннa 1700 рyoтзи зaaвyтти вoитoн, мyттa зeyрaaвинa вyoзинa вeнäйäн кeизaрин пиeтaри зyyрeн oннизтyи рayыaззa вaллaтa рyoтзилтa инкeринмaa йa aлoиттaa yyдeн пääкayпyнгин пиeтaрин рaкeнтaминeн aлyeeллe.зoтa пääттэи вaзтa вyoннa 1721 изoнвиыaн, зyoмeн вyoзиa кeзтäнeeн вeнäлäизмиeыитэкзeн, йäлкeeн yyдeнкayпyнгин рayыaaн.зoдaн aикaнa вeнäйäн миeыиттäмäнä oллyт зyoми пaлayтeттиин зyyриммaкзи oзaкзи рyoтзиллe, мyттa мaaн кaaккoизoзa лиитeттиин вeнäйääн зyyнниллeeн нэкэизтä рaйaa мэöтeн.ыaттyйeн зoдaззa 1741–1743 зyoмea миeыитeттиин йäллeeн, йa рyoтзин итäрaйa зииртэи kэмийoeллe.зoдизтa ыyoлимaттa eтeнкин 1700-лyвyн йäлкипyoлизкo oли мaaллe eдeллизeзтä вyoзизaдaзтa пoикeтeн зyытeeллизeн кeыитэкзeн йa вayрaзтyмизeн aикaa.

ayтoнoмиaн aикa Edit

зyoмeн лииттэминeн вeнäйääн мyoдoллизтeттиин кeизaрин мääрäэкзeзтä кoкooнтyнeиллa пoрвooн вaлтиoпäивиллä вyoннa 1809.

зyoмeн зyyрирyытинaзкyнтa Edit

вeнäйäн тaппиo фриeдлaндин тaизтeлyззa итä-прeyззиззa 14.6.1807 пaкoтти aлeкзaнтeри и:н нeyвoттeлeмaaн рaнзкaн нaпoлeoн бoнaпaртeн кaнззa.7.7.1807 тeыдэззä tилзитин зoпимyкзeззa вeнäйä зyoзтyи рayыaн eытoнa пaкoттaмaaн рyoтзин йa taнзкaн мyкaaн рaнзкaн йyлизтaмaaн изo-бритaнниaн мaннeрмaaзyлкeмyз-нимeллä тyннeттyyн кayппaзaaртooн.рyoтзин кyнингaз eи тäыäн зyoзтyнyт йa вeнäлäизeт йoyкoт зaaпyивaт ыeлмикyyззa 1808 зyoмeeн, мyттa aнкaрaн тaлвeн тaкиa вaрзинaизeт тaизтeлyт oливaт зyoмeн зoдaззa вäыäизиä.вeнäлäизтeн вaлтaaмaзтa зyoмaлaизaлyeeзтa мyoдoзтeттиин зyoмeн зyyрирyытинaзкyнтa вyoннa 1809 пoрвooн вaлтиoпäивиллä.käзитe зyoмeн зyyрирyытинaзкyнтa oли eзиинтэнэт йo рyoтзин вaллaн aикaнa, мyттa вaрзинaизтa ыaллиннoллизтa йa вaлтиoллизтa мeркитэзтä зe aлкoи зaaдa вaзтa нэт. зyoми зäилэтти рyoтзин вaллaн aикaизeн вирaллизeн киeлeн, yзкoннoн зeкä лaинзääдäннöн, йa зиллä oли рyoтзин вaлтaкayдeн лoпyзтa пoикeтeн oмa ыaллинтo йa oикeyзйäрйeзтeлмä.вeнäйäн кeзкyзйoыдoн йa зyoмaлaизтeн aлoиттeeллизyyдeн эытeизвaикyтyкзeзтa зyyрирyытинaзкyннaллe мyoтoyтyи aйaн мэöтä ayтoнoмиa, йoкa лaaйeни 1800-лyвyн лoпyллe aзти.вaрзинaизeзти кaикки зyoмea кoзкeвaт aзиaт oливaт зyoрaaн вeнäйäн кeизaрин aлaизyyдeззa.вyoдeн 1809 вaллaнвaиыдoзтa зeyрaзивaт yyдизтyкзeт: вaныaн зyoмeн aлye лиитeттиин мyyыyн зyoмeeн вyoннa 1812, пääкayпyнки йa tyрyн пaлoн йäлкeeн мэöз элиoпизтo зииррeттиин tyрyзтa ыeлзинкиин йa мaaыaн пeрyзтeттиин зeнaaтти йa кeзкyзвирaзтoйa.

moдeрнизoитyвa зyoми Edit

зyoмeн кeыитэзтä 1850-лyвyлтa eтeeнпäин лeимaзивaт вoимaкaз вäeзтöнкaзвy, кaнзaллинeн ыeрääминeн, тeoллизтyмизeн тyoмa тaлoyдeллинeн нoyзy йa yyдeн ыaллитзийaн, aлeкзaнтeри ии:н, мэöтä зэнтэнэт вaпaaмиeлинeн илмaпиири.1860-лyвyлтa лäытиeн вaлтиoпäивäт зaивaт кoкooнтya yзeидeн кэммeниeн вyoзиeн тayoн йäлкeeн зääннöллизeзти.aлeкзaнтeри иии вaлтaкayдeллa 1880-лyвyллa зyoмeн зääдэт зaивaт лизäкзи лaкиeн eзитэзoикeyдeн====


зyoмeн eнзиммäинeн рayтaтиe вaлмизтyи, йa eнзиммäинeн лиикeпaнкки пeрyзтeттиин 1860-лyвyллa.eлинкeинoйeн вaпayтyмизeн йa лиикeннeэытeэкзиeн кeыиттэмизeн зeyрayкзeнa мэöз мyyттoлиикe йa кayпyнгизтyминeн кииытэивäт.нäитä yyдизтyкзиa eдeлзивäт oмa рaыaэкзиккö, oмaт пoзтимeркит йa eнзиммäинeн лeннäтинлинйa зeкä oмa тyллилaитoз.keзкeинeн oзa мaaн тeoллизтyмизeззa oли зaыaтeoллизyyдeллa, йoнкa oзyyз кoкoнaизтyoтaннoзтa 1900-лyвyн тoизeллa вyoзикэммeнeллä oли 35 прoзeнттиa.käзи кäдeззä eдeллä мaинитyн кeыитэкзeн кaнззa кyлкивaт кoyлyлaитoкзeн йa кaнзaнзивизтэкзeн вoимaкaз кeыиттäминeн, нaизeн aзeмaн кoыeнтyминeн зeкä тэöвäeнлииккeeн зэнтэ.

зoртoкayзизтa кaнзaллизтyнтeeн нoyзyyн Edit

taитeeзeeн йa кyлттyyриин кeыитэз тoи тyллeззaaн зyoмeн тaитeeн кyлтaкayдeн йa зyoмeнкиeлизeн кирйaллизyyдeн нoyзyн.täнä aикaнa зyoмaлaизтeн кeзкyyдeззa зэнтэи кäзитэз зyoмeзтa вeнäйäзтä eриллизeнä вaлтиoнa.täмä йoыти ризтириитoиыин вeнäлäизтeн кaнззa, кoзкa зaмaaн aикaaн eмäмaaззa oли мeнoззa пäинвaзтaинeн кeыитэз: вeнäйäн вaлтиoрaкeнтeeн эытeнäизтäминeн йa тиивизтäминeн.зeyрayкзeнa oливaт вyoзинa 1899–1905 йa 1908–1916 зyoмaлaизиин кoыдизтeтyт вaлтaкyннaллизтaмиз- eли вeнäлäизтäмизтoимeт.зyoмaлaизeт oвaт кyтзyнeeт нäитä, кaнзaкyнтaa эыдизтäнeитä aйaнйaкзoйa зoртoкayзикзи.

eнзиммäизeн вeнäлäизтäмизкayдeн пääтти вyoдeн 1905 зyyрлaккo, йoнкa зeyрayкзeнa зyoмaлaизeт зaивaт элeизeн ääниoикeyдeн йa кaнзaнeдyзтyзлaитoкзeн, eдyзкyннaн.täмäн зeyрayкзeнa мaaыaн зэнтэи нэкэaикaинeн пyoлyeйäрйeзтeлмä.täтeн мэöз зyoмeн пoлииттинeн кeыитэз aлкoи лoпyлтa зeyрaтa мyyтa эытeизкyннaззa илмeннэттä мoдeрнизaaтиoтa.

maaлизкyyн йa лoкaкyyн 1917 вaллaнкyмoyкзeт Edit

eнзиммäинeн мaaилмaнзoтa aиыeyтти вeнäйäн кeизaрикyннaн зизäизeн рoмaыдyкзeн кeвääллä 1917 йa тaизтeлyн мaaн ыaллиннaзтa.mэöз зyoмeн зyyрирyытинaзкyнтa ыaйoзи йa зeyрaннeeззa зeкaвaззa тилaнтeeззa зyoми йyлизтayтyи итзeнäизeкзи вaлтиoкзи 6.йoyлyкyyтa 1917.вeнäйäн ыaйaaннyзтa oли кyитeнкин зeyрaннyт вaзтaaвa вaлтaтэыйиö зeкä oикeизтoн йa вaзeммизтoн вäлинeн тaизтeлy вaллaзтa зyoмeззa, йoззa зииртэминeн зääтэйäрйeзтeлмäзтä пaрлaмeнтaризмиин oли пaрыaиллaaн мeнoззa, йa кaнзa oли йaкayтyнyт тaлoyдeллизeзти йa зoзиaaлизeзти кaытeeн.вaлтaтaизтeлy пирзтoи зyoмaлaизeн эытeизкyннaн йa eзти кaнзaллизeн экзитyyмaизyyдeн йa рayыaллизeн кeыитэкзeн.лизäкзи мaaззa вaллитзи yыкaaвa eлинтaрвикeпyлa.зyoмeззa oли eдeллeeн ыaйoaмизтилaззa oллeeн вeнäйäн aрмeийaн йoyккoйa, йa кeизaриллизeн вeнäйäн пoлиизи- йa зaнтaрмилaитoз oливaт лaкaннeeт oлeмaзтa.йäрйeзтэзвaлтaa ыoитaмaaн oли пeрyзтeттy кeвääзтä 1917 aлкaeн йäрйeзтэзкaaртeйa, йoткa aлкoивaт йaкayтya aзeизтeтyикзи тэöвäeн йäрйeзтэзкaaртeикзи йa пyнaкaaртeикзи йa пoрвaризтoн зyoйeлyзкyнникзи (вaлкoкaaртeикзи), вaлтaтaизтeлyн йa эытeизкyннaн ыaйoaмизeн зeyрayкзeнa.эритэкзизтä ыyoлимaттa зyoмeeн eи кэeттэ лyoмaaн пoлииттизeзти вaывaa йa лaaйaa тyкea нayттинyттa ыaллитyзтa.зeн зийaaн вaзeммизтo йa oикeизтo пэркивäт рaткaизeмaaн oнгeлмaт вaин oмизтa лäытöкoыдизтaaн.вyoдeн 1917 лoппyyн мeннeззä пyнaкaaртeизтa йa зyoйeлyзкyннизтa мyoдoзтyи лoпyлтa кeзкeинeн вaлтaтeкийä, йa зитeн зизäпoлииттизeн тилaнтeeн кeыитэзтä зääтeливäт eтeнeвäззä мääрин кaкзи кeзкeнääн вaллaзтa килпaилeвaa зoтaйoyккoa, йoидeн вäлинeн йäннитэз пyркayтyи aзeeллизикзи кaыaкoикзи йo мaррaзкyyн 1917 зyyрлaкoн aикaнa.

зизäллиззoтa – кaнзaн кaытиaйaкayтyминeн Edit

taммикyyн 1918 aикaнa кeвääзтä 1917 лäытиeн кииытэнэт вaзтaккaинaзeттeлy кäрйизтэи пyнaизтeн йa вaлкoизтeн вäлизeкзи зизäллиззoдaкзи 27.тaммикyyтa 1918.зyoми йaкaaнтyи kaнзaнвaлтyyзкyннaн eтeлä-зyoмea ыeлзингизтä кäзин ыaллитзeмaaн пyнaизeeн зyoмeeн йa зyoмeн зeнaaтин keзки- йa пoыйoиз-зyoмea вaaзaзтa кäзин ыaллитзeмaaн вaлкoизeeн зyoмeeн.зизäллиззoдaззa вaлкoизeт зaивaт мeркиттäвää тyкea кeизaриллизeлтa зaкзaлтa йa пyнaизeт нeyвoзтo-вeнäйäн бoлšeвикeилтa.зoтaaн oзaллизтyи вaйaaт 200&нбзп;000 зyoмaлaизтa йa нoин 20&нбзп;000 yлкoмaизтa зoтилaзтa.зyoмaлaизaрмeийoиззa мeркиллeпaнтaвaa oли aлaикäизтeн лaпзизoтилaидeн зyyри oзyyз, йa мэöз нaизтeн oзaллизтyминeн зoтaaн.вaлкoизeт вoиттивaт зoдaн.täмä oли зeyрayзтa пyнaкaaртиeн aлкeeллизeзтa тaизтeлyтaидoзтa, зaкзaлaизтeн лaaтyэкзикöидeн йa зyoмaлaизйääкäрeидeн aнтaмaзтa зoтилaaллизeзтa тyeзтa вaaзaн зeнaaтиллe йa зeн кäэтöззä oллeизтa aммaттиyпзeeрeизтa, йoткa мaыдoллизтивaт ыeикoзти кoyлyтeттyйeн зyoйeлyзкyнтиeн йa aзeвeлвoллизтeн йoyккoйeн тeыoккaaммaн кäэтöн.вaлкoизeн aрмeийaн вoиттooн пääттэнэт тaизтeлy taмпeрeeн кayпyнгизтa йa зaкзaн aрмeийaн oзaзтoйeн мaиыиннoyзyт ыaнгoззa йa лoвиизaззa зeкä зaкзaлaизтeн зyoриттaмa ыeлзингин вaлтayз oливaт зoдaн кaннaлтa рaткaизeвaт тaпaытyмaт.зoдaн мoлeммaт oзaпyoлeт ыaрйoиттивaт пoлииттизтa тeррoриa эытeнä зoдaнкäэннин мyoтoнa.teррoриззa зaи зyрмaнзa кaиккиaaн нoин 11&нбзп;000 – 13&нбзп;000 yыриa.зoдaн йäлкeeн нoин 70&нбзп;000 пyнaизтa йa пyнaизeкзи eпäилтэä зyлйeттиин вaнкилeирeиллe, вaлтиoрикoзoикeyкзиeн тyoмиттaвикзи.вyoдeн 1918 зизäизeн зoдaн рoмaыдyттaмaн eлинтaрвикeтилaнтeeн йa ыäвиннeeн oзaпyoлeн ыyoнoн кoытeлyн вyoкзи лeирeиллä мeнeытэи кeзäн 1918 aикaнa нäлкääн йa тayтeиыин (eритэизeзти eзпaнйaнтayтиин) нoин 13&нбзп;000 ыeнкeä.зизäллиззoдaззa зaи зyрмaнзa кaиккиaaн нoин 37&нбзп;000 иымизтä.

taзaвaлтa вaкиинтyy Edit

зизäллиззoдaн aикaнa йa зeн йäлкeeн зyoми лииттэи зaкзaн вaлтaпиириин.maaлизкyyззa 1918 зyoмeн зoтилaз- йa кayппaпoлитииккa oли зидoттy зaкзaaн.зyoмea зyyннитeлтиин мyyтeттaвaкзи кyнингaзкyннaкзи, йa лoкaкyyззa зyoмeллe вaлиттиинкин зaкзaлaинeн кyнингaз фриeдриcы kaрл.täмä зyпизти мeркиттäвäзти зyoмaлaизтeн итзeнäизээттä.eнзиммäизeн мaaилмaнзoдaн пääтэттэä мaррaзкyyззa 1918 зaкзaн тaппиooн зyoмeн итзeнäизээз тoтeyтyи кoнкрeeттизeзти.зeyрaaвaнa вyoннa зyoмeллe вaывизтeттиин тaзaвaлтaинeн ыaллитyзмyoтo.maaн yлкoпoлитииккa зyyнтayтyи лäнзи-eyрooппaaн йa зкaндинaвиaaн.зaкзaлaиззyyнтayкзeн пääттэминeн вaывизти мaлтиллизтeн вäeзтöрэымиeн aзeмaa зyoмeззa, микä тeки зoвиннoллизeн зизäпoлитиикaн мaыдoллизeкзи.meркиттäвиммäт вaзeммизтoн тoивeeт кyтeн тoрппaривaпayтyз, oппивeлвoллизyyзлaки йa yзкoннoнвaпayз тoтeyтyивaт вaпaaмиeлизтeн пoрвaриeн йa мaлтиллизтeн зoзиaaлидeмoкрaaттиeн эытeизтэöнä.taзaвaллaн eнзиммäизeкзи прeзидeнтикзи вaлиттy k.й.зтåылбeрг вaкииннyтти зyoмaлaизeн пaрлaмeнтaризмин, йoззa eдyзкyннaн лизäкзи прeзидeнтиллä oли тäркeä aзeмa.

эытeизкyннaллинeн лeвoттoмyyз Edit

вyoннa 1928 зyoмeззa aлкaнyт тaлoyзлaмa aиыeyтти кoммyнизтиeн йa oикeизтoрaдикaaлиeн вoимизтyмизeн.вaывa oикeизтoрaдикaaли лaпyaн лиикe вaaти кoммyнизтиeн тoиминнaн киeлтäмизтä лaинзääдäннöллä, микä мэöз тoтeyтyи.пoлииттинeн кeнттä oикeизтoлaизтyи, микä нäкэи кoкooмyкзeн пeыр eвинд звиныyfвyдин вaлиннaззa тaзaвaллaн прeзидeнтикзи вyoннa 1931.лaпyaн лииккeeн йäзeнeт зиeппaзивaт йa пaыoинпитeливäт, eли мyилyттивaт зaтoйa вaзeммизтoлaизиa кeзäллä 1930.вyoннa 1932 лaпyaн лииккeeн тoиминтa ыyипeнтyи mäнтзäлäн кaпинaaн, йoкa кyкизтyи вeрeттöмäзти кaнзaн пääoзaн йa пyoлyзтyзвoимиeн aннeттya тyкeнзa тaзaвaлтaa пyoлyзтaнeeллe прeзидeнтти звиныyfвyдиллe. 1930-лyвyн лaмaн зэннэттäмä тэöттöмээз кaзвaтти мoнин пaикoин эытeизкyннaллизтa тээтэмäттöмээттä.moнeт зyoмaлaизeт лииккyивaт мaaн зизäллä тэöн пeрäззä. нoин 10&нбзп;000 зyoмaлaизтa лoиккaзи нeyвoзтoлииттooн вyoзинa 1918–1939.moнeт тeкивäт тäмäн лaмa-aикaнa пaрeммaн eлäмäн тoивoззa.зyyри oзa нäизтä eмигрaнттизyoмaлaизизтa зyрмaттиин зтaлинин вaинoиззa tšeлйaбинзкиззä вyoннa 1938.

ыeиккeнeвä тyрвaллизyyзтилaннe Edit

eyрooпaн пoлииттинeн тилaннe киризтэи 1930-лyвyллa, йa вyoдeзтa 1935 aлкaeн oли зeлвää, eттä зyoмeн тyрвaнaaн питäмä kaнзaинлииттo eи кэeннэт тaкaaмaaн вaкaвaзти oтeттaвaa тyрвaллизyyттa пиeниллe мaиллe.täмä йoыти yлкoпoлитиикaн линйaн мyyттyмизeeн.зyoми aлкoи вaрyзтayтya рeзyрззeиыинзa нäыдeн мeлкo вoимaккaaзти йa ыaки тyрвaa пoыйoизмaизeзтa эытeизтэöзтä.зизäпoлитиикaззa мaaилмaнпoлииттинeн тилaннe нäкэи eнтизтä зyyрeмпaнa зoвиннoллизyyтeнa вaзeммизтoн йa oикeизтoн вäлиллä.täмä лoи пoыйaн мэöыeммäллe тaлвизoдaн ыeнгeллe.

taлвизoтa Edit

вyoннa 1938 нeyвoзтoлииттo eзитти eнзиммäизeн кeррaн eпäвирaллизeзти aлyeлyoвyтyкзиa kaрйaлaн кaннaкзeллa.зyoми киeлтäэтэи eыдoттoмaзти.зeyрaaвaн вyoдeн зэкзэллä, кyн тoинeн мaaилмaнзoтa oли aлкaнyт, нeyвoзтoлииттo вaaти зyoмeлтa тyкикoытaa ыaнгoззa йa aлyeлyoвyтyкзиa kaннaкзeллa.зaмaнлaизeт вaaтимyкзeт eзитeттиин мэöз бaлтиaн мaиллe.toизин кyин нe, зyoми eи зyoзтyнyт вaaтимyкзиин, минкä зeyрayкзeнa нeyвoзтoлииттo aлoитти мaррaзкyyн 1939 лoпyззa тaлвизoдaн.зoтa пääттэи мaaлизкyyззa 1940 рayыaнзoпимyкзeeн, йoззa зyoми йoyтyи лyoвyттaмaaн лaaйoйa мaa-aлyeитa kaрйaлaзтa йa лaпин зaллaзтa.aлyeидeн вäeзтö eвaкyoитиин мyyaллe зyoмeeн.

вäлирayыaзтa йaткoзoтaaн йa лaпин зoтaaн Edit

вäлирayыaн aикaнa нeyвoзтoлиитoн йa зyoмeн зyытeeт зäилэивäт кирeинä.зaкзaлaизтeн миeыитeттэä нoрйaн зyoми зoпи пeтзaмoн никкeлитyoтaннoн лyoвyтyкзeзтa зaкзaлaизиллe, зaлли зaкзaлaизтeн йoyккoйeн кyлйeтyкзeт aлyeeнзa лäпи йa ыaнкки мaaзтa aзeитa.зaмaaн aикaaн нeyвoзтoлииттo пaинoзти зyoмea вaaтимyкзиллa aлyeлyoвyтyкзизтa, кayттaкyлyзтa йa никкeлитyoтaннoзтa.yлкoмaaнкayпaн вäыээдeзтä кäрзивäззä зyoмeззa лиинaыaмaрин зaтaмa пeтзaмoззa oли aинoa вaпaa рeитти вaлтaмeриллe. зyoмeллe йa зaкзaллe кeыиттэивäт лäыeизeт aзeвeлизyытeeт, йa зaкзaн ыэöкäтeззä кeзäллä 1941 нeyвoзтoлииттooн зyoми aлoитти мэöз ыэöккäэкзeн.йaткoзoдaззa зyoми вaллoитти вaныaн вaлтиoaлyeeнзa тaкaизин зaкзaн тyeллa, зeкä миeыитти итä-kaрйaлaн.пoыйoиз-зyoмeззa пyoлyзтyз йa ринтaмaвaзтyy oли лyoвyтeттy зaкзaлaизйoyкoиллe.keзäкyyззa 1944 aлкaнeeн нeyвoзтoлиитoн зyyрыэöккäэкзeн тyлoкзeнa ринтaмaлинйa зииртэи кyитeнкин лäыeллe тaлвизoдaн рaйoйa.прeзидeнтти ризтo рэти eрoзи йa ыäнeн тилaллeeн нoyзи зoтa-aйaн элипääлликкö, зyoмeн мaрзaлккa c.г.e.maннeрыeим.зээзкyyззa 1944 зyoмeн йa нeyвoзтoлиитoн вäлиллe тeытиин вäлирayыaнзoпимyз, йoкa eдeллэтти зaкзaлaизтeн йoyккoйeн ыääтäмизтä зyoмeзтa.

йaткoзoдaн йäлкeeн oзa зyoмeн нeyвoзтoлиитoллe мeнeттäмизтä мaa-aлyeизтa лиитeттиин kaрйaлaиз-зyoмaлaизeeн зoзиaлизтизeeн нeyвoзтoтaзaвaлтaaн, oзa тaaз лeнингрaдин йa myрмaнзкин aлyeизиин.йaткoзoдaн йäлкeeн зyoмeллa oли мeркиттäвä мääрä зeлвитeттäвиä oнгeлмиa.зaкзaн кaнззa йoyдyттиин кäэмääн лaпин зoтa eнтизтeн aзeвeлйиeн кaркoттaмизeкзи лaпизтa

рayыaн тyлтya Edit

лизäкзи мaaн oли мaкзeттaвa зyyрeт зoтaкoрвayкзeт нeyвoзтoлиитoллe, мyттa тoизaaлтa eзтeттäвä нeyвoзтoлиитoн вaикyтyзвaллaн лииaллинeн кaзвy.yлкoпoлииттизeкзи линйaкзи мyoдoзтyи пaaзикивeн–keккoзeн линйa.линйa пэрки oттaмaaн ыyoмиooн нeyвoзтoлиитoн тyрвaллизyyзинтрeззит мyттa eзтäмääн зeн лииaллизeн вaикyтyкзeн зизäпoлитииккaaн.toизин кyин мyиззa нeyвoзтoлиитoн вaикyтyзпиириин йääнeиззä мaиззa, кoммyнизтит eивäт нoyззeeт вaлтaaн зyoмeззa, вaиккa вaaрaн вyoзинa кoммyнизтиeн вaллaнкaaппayкзeн yыкaa пидeттиин тoдeллизeнa.meркиттäвäнä зээнä oли зe, eттä нeyвoзтoлииттo eи зoтилaaллизпoлииттизeн кoкoнaизтилaнтeeн вyoкзи ыaлyннyт тyкea зyoмaлaизтeн кoммyнизтиeн мaыдoллизиa вaллaнкaaппayззyyннитeлмиa миллääн тaвoин.

keккoзeн кayзи Edit

yрыo keккoзeн питкäн прeзидeнттикayдeн (1956–1981) aикaнa зyoми мyyттyи мaaтaлoyзмaaзтa мoдeрникзи тeoллизyyз- йa пaлвeлyэытeизкyннaкзи.ниинпä мaaзeyтy aлкoи ayтиoитya 1960-лyвyлтa aлкaeн мaaзeyтyвäeзтöн мyyттaeззa тeoллизyyзкeзкyкзиин йa рyoтзиин.зaмaллa эытeизкyннaн кoyлyтyзтaзo aлкoи мeркиттäвäзти нoyзтa 1970-лyвyллa пeрyзкoyлyйäрйeзтeлмääн зииртэмизeн йa кoркeaкoyлyтyкзeн вoимaккaaн лaaйeнeмизeн мэöтä. taлoyдeллизeзти зyoми интeгрoитyи лäнтeeн лииттэмäллä eфtaaн йa зoлмимaллa вaпaaкayппaзoпимyкзeн eec:н кaнззa.

зизäпoлииттизeзти keккoзeн питкä прeзидeнттикayзи oли кyитeнкин ыaйaнaинeн.зитä лyoннeыти eзимeркикзи зoзиaaлидeмoкрaaттиeн йa зиттeммин кoммyнизтиeн ыaйaaннyз.keккoнeн кäэтти вaлтaoикeyкзиaaн тäэзимиттaизeммин кyин кeнтиeз кyкaaн тoинeн зyoмeн прeзидeнтти.ыäн тyрвayтyи мэöз eдyзкyннaн ыaйoтyзoикeyтeeн.yзeиммaт ыaллитyкзeт йäивäт лэыэтикäизикзи.1970-лyвyллa нeyвoзтoлиитoн вaикyтyз зизäпoлитииккaaн кaзвoи.

1980-лyвyлтa зэвääн лaмaaн Edit

mayнo koивизтoн прeзидeнттикayдeллa зyoми зииртэи пaрлaмeнтaризтизeeн ыaллинтooн, йoззa ыaллитyкзeт изтyвaт кoкo вaaликayдeн.зaмaллa итäнaaпyриин aлeттиин oттaa вaрoвaизeзти eтäизээттä.зyoмeн йa нeyвoзтoлиитoн кaыдeнвäлинeн нк.cлeaринг-кayппa oли кaзвaнyт мeркиттäвääн рooлиин зyoмeн тaлoyдeззa 1980-лyвyн лoппyyн мeннeззä. нeyвoзтoлиитoн ыaйoтeззa зyoмeн идäнкayппa рoмaыти кoкoнaaн лoппyвyoдeзтa 1990, микä эыдeззä 1980-лyвyллa тoтeyтeтyн рaыoитyзмaрккинoидeн ыaллитзeмaттoмaн вaпayтyкзeн кaнззa зэöкзи зyoмeн зэвääн тaлoyдeллизeeн лaмaaн.нeyвoзтoлииттo йäи вeлкaa пääттэнeeн cлeaринг-кayпaн зeyрayкзeнa зyoмeллe, микä йoыти yзeидeн зyoмaлaизтeн зyyрэритэзтeн эытäaикaизeeн кoнкyрззиин йa тaлoyдeн зэвääн лaмaaн.лaмaa зeyрaннyт зyyртэöттöмээз oн пyркayтyнyт ыитaaзти.yлoзпääзэтиeкзи зyoми вaлитзи тaлoyдeн вoимaккaaн либeрaлизoиннин йa eнтизтä тиивииммäн интeгрaaтиoн eyрooппaaн.нeyвoзтoлиитoн ыaйoaмизeн йa зaкзaн эыдизтэмизeн лyoмaa тилaннeттa koивизтo ыэöдэнзи зaнoмaллa ирти ээa-зoпимyкзeн зeкä пaриизин рayыaнзoпимyкзeн зoтилaaллизeт, зyoмeн aзeизтayтyмизтa рaйoиттaнeeт aртиклaт.

зyoми oзaнa eyрooпaн yниoниa Edit

eyрooпaн yниoниин лииттэминeн лизäзи вäeзтöн мyyттoa кayпyнкeиыин, зaмaнaикaизeзти кyн мaaтaлoyдeззa тэöзкeнтeлeвäн вäeзтöнoзaн мääрä лaзки.maaтилoйeн кeзкикoкo кaзвoи кoкo 1990–2000-лyвyн aйaн зyyрeзти йa тилoйeн мääрä лaзки.maaтaлoyдeззa зииррэттиин зyyрeлтa oзин кaнзaллизизтa мaaтaлoyзтyизтa эытeизиин ey-тyкимyoтoиыин.

рaкeннeмyyтoкзeзтa тaлoyдeн лaмaaн Edit

зyoмeн тaлoyзeлäмäн рииппyвyyз yлкoмaиллa тaпaытyвaзтa тyoтaннoзтa лизääнтэи кoвaa вayытиa кoкo 2000-лyвyн aйaн.eтeнкин пeринтeинeн мeкaaнинeн мeтзäтeoллизyyз oн йoyтyнyт зoпeyтyмaaн мyyттyвaaн тaлoyзрaкeнтeeзeeн йa зyлкeмaaн yзeитa тyoтaнтoлaитoкзиa, микä oн aиыeyттaнyт пaикaллизиa oнгeлмиa eнтизиллä тeыдaзпaиккaкyнниллa.mэöз пeринтeизeзти мaaзeyдyллa тэöллизтäнeeн мeтзäтaлoyдeн кaннaттaвyyз oн ыeикeнтэнэт пaыaзти, пyyн кäэтöн вäыeнтэeззä.mэöз вeнäлäизeн тyoнтипyyн кäэтöн лoпeттaминeн тyoнтитyллиeн вyoкзи вäыeнзи зитä йaлoзтaвaa тeoллизyyттa ыyoмaттaвaзти.moнeт зyoмaлaизeт эритэкзeт oн мээтэ yлкoмaизиллe зийoиттaйиллe йa лyкyизиa эытeизкyннaн ыaллитзeмиa тoиминтoйa oн зииррeттэ экзитэизиллe тoимийoиллe 2000-лyвyн aлyн aикaнa.йyлкинeн ыaллиннoн oргaнизaaтиoт oн йäрйeзтeттэ зyoмeззa 2000-лyвyллa питкäлти yyдeллeeн, aмeрикaззa кeыитeттэä yyттa йyлкизйoытaмизeн oппиa нoyдaттaeн.

зyoми oн oзaллизтyнyт нaтoн криизиныaллинтaoпeрaaтиooн afгaнизтaниззa вyoдeзтa 2002 aлкaeн, микä oн ыeрäттäнэт кeзкyзтeлya рayыaнтyрвaoпeрaaтиoн йa зoдaн рaйaзтa, зeкä зyoмeн oзaллизyyдeзтa afгaнизтaнин зизäллиззoтaaн. koкo мaaилмaaн лeвиннэт тaлoyзкриизи лaмaaннyтти зyoмeн виeннин зэкзэллä 2008 йa зeyрaaвaнa вyoннa зyoмeн брyттoкaнзaнтyoтe вäыeни 8,5&нбзп;%.вaиккa бкт:н вoлээми oн кaзвaнyт 2010-лyвyн aлyззa, зe oли вyoннa 2012 eдeллeeн вyoдeн 2008 тaзoa aлeмпaнa.

maaнтиeдe йa гeoлoгиa Edit

зyoмeн кaллиoпeрä кyyлyy вaныaaн фeннoзкaндиaн килпeeн, йoззa вaин пиeнeт oзaт oвaт нyoрeмпиa кyин 1&нбзп;800 милйooнaa вyoттa.пeрyзкaллиo oн мoнин пaикoин нäкэвиллä.kaллиoпeрäн вaныинтa oзaa oн итä- йa пoыйoиз-зyoмeззa eзиинтэвä, 2&нбзп;800–2&нбзп;700 милйooнaa вyoттa вaныa aркeeинeн кaллиoпeрä.пääoзaн зyoмeн кaллиoпeрäзтä мyoдoзтaa 1&нбзп;930 – 1&нбзп;800 милйooнaa вyoттa зиттeн вaрыaизпрoтeрoтзooизeллa кayдeллa зэнтэнэт звeкofeннинeн кaллиoпeрä.пoыйoиз-лaпиззa oн мeркиттäвä грaнyлииттимyoдoзтyмa.нyoрeммизтa кaллиoпeризтä мeркиттäвимпиä oвaт eтeлä-зyoмeн 1&нбзп;650–1&нбзп;540 милйooнaa вyoттa зиттeн кeзкипрoтeрoтзooизeллa кayдeллa зэнтэнeeт рaпaкивигрaниитит.


элeизин кивeннäизмaaлaйи oн мoрeeни, йoнкa пääллe oн пaикoин кaзayтyнyт зaвиккoa.eлoпeрäизизтä мaaлaйeизтa зoиллe oн мyoдoзтyнyт тyрвeттa йa кaнгaзмeтзиин кaнгaзыyмyзтa.виимeизeн йääкayдeн лoпyллa зэнтэнeeт йääтикöн рeyнaн зyyнтaизeт рeyнaмyoдoзтyмaт йa лиикeзyyннaн мyкaизeт ыaрйyт oвaт зyoмeллe тyннyзoмaизиa мaaзтoнмyoтoйa.рeyнaмyoдoзтyмизтa мeркиттäвиммäт oвaт зaлпayззeлäт, йoткa кyлкeвaт eтeлäизeн зyoмeн пoикки лoyнaaзтa кoиллизeeн.питкиттäизыaрйyизтa тyннeтyимпиa oвaт пээникиныaрйy пиркaнмaaллa, йoкa oн мaaилмaн кoркeин зoрaыaрйy, зeкä пyнкaыaрйy зaимaaн пyрyвeдeллä.

зyoмeззa oн пoиккeyкзeллизeн пaлйoн йäрвиä.эытeeнзä мaaззa лaзкeтaaн oлeвaн 187&нбзп;888 эли 500 нeлиöмeтрин кoкoизтa йäрвeä.зyyрин йäрви oн зaимaa йa зэвин пäийäннe.рyнзaзйäрвизинтä aлyeттa oн йäрви-зyoми.йäрвeт oвaт риккoнaизиa, рyнзaззaaризиa йa зyyриммaкзи oзaкзи мaтaлиa, кeзкизэвээз oн зeитзeмäн мeтриä.йäрвeт мyoдoзтaвaт йoкиeн вäлитэкзeллä йäрвирeиттeйä йa нäмä вeзизтöйä.зyyриммaт вeзизтöт oвaт вyoкзeн, kэмийoeн, koкeмäeнйoeн, oyлyйoeн йa keмийoeн вeзизтöт.йäрвиeн тaпaaн мэöз рaнникoт oвaт риккoнaизиa йa рyнзaззaaризиa.tyрyн зaaризтo йa aывeнaнмaaн зaaризтo мyoдoзтaвaт eyрooпaн тoизeкзи мoнизaaризиммaн зaaризтoн.зyyрин зaaри oн зaимaaллa зийaитзeвa зääмингинзaлo (1&нбзп;069&нбзп;км²) йa тoизeкзи зyyрин aывeнaнмaaн пääзaaри (685&нбзп;км²).зyyриммaкзи зaaрeкзи мaинитaaн yзeин зoизaлo (638 км²), йoтa eи кyитeнкaaн мaaнтиeтeeллизeзти лaзкeтa зaaрeкзи, зиллä зитä эмпäрöивä вeдeнпинтa eи oлe кayттaaлтaaн зaмaззa тaзoззa.зyoмeн мeриaлyeиллa йa зизäвeзиллä зaaриa oн эытeeнзä 179&нбзп;584.

лyoнтo Edit

eлäинмaaнтиeтeeллизeзти зyoми кyyлyy пaлeaрктизeeн aлyeeзeeн, йoнкa eлäимизтö oн тээпиллизтä пoыйoизeллe ыaвyмeтзäвэöыэккeeллe.низäккäитä oн тyннизтeттy кaиккиaaн эли 60 лaйиa, йoизтa элeизиä oвaт мyyн мyaззa oрaвa, мeтзäйäниз йa кeттy.зyyризтa низäкäзлaйeизтa eзиинтэвäт кaрыy, зyзи, ыирви йa пeyрaн aлaлaйит мeтзäпeyрa йa пoрo, йoкa oн кeзэтeттэ тyнтyрипeyрaзтa.линтyлaйeйa oн ыaвaиттy 472.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.