FANDOM


Idioma carelio

Карялан киели.

Djadja Rimusan Suarnat

Карялан киели.

Карялан киели он итäмереншуомелаини киели, кумпани куўлуў суомалаис-угрилаисех киелиперехех. Киелтä паисса Вениäхен Карялашшá та Твериссä та Шуомешша.


Суоми-угрилаизет киелет
Угрилаине Уӈари | Ханти | Манси
Пермилäине Зир'анкоми | Пермикоми | Удмурта
Марилаине Нийттимари | Мäгимари
Волга Ерзä | Мокша
Саамилаине Аккала† | Инаринсаами | Килтинäнсаами | Луўлаянсаами | Похёиссаами | Пийтименсаами | Колтансаами | Етäлäнсаами | Турянсаами | Уўмаян саами
Балтиекку-суомелаине Естти | Суоми | ижора | Каряла | Квени | Лийви | Меäнкиели | Вепсä | Воти | Выро


Wiki letter w Вакустус! Тäмä артиккели он хуаве. Воит аввуттуа Въикипедиюа луайентамалла артиккелие.