FANDOM


Joniskelio baznycia is pietvakariu puses

Јонишкәлис.

Јонишкәлис – мєстас Пасвалё рајоно савивалдүбәс територијоје, й шяурӗ нуо келё 150 Шяуляи–Пакруојис–Пасвалү, 15 км й вакарус нуо Пасвалё. Мєсто, апүлинкиў сениӯнијос ир парапијос cентрас. Үра паштас.


Историја Edit

Нуо XVII a. видурё жиномас Јонишкәлё дварас, приклаусӗс Карпямс ир каимас. 1684&нбсп;м. пастатүта пирмоји мединә бажнүчя. Мєстелис прадәјо куртис XVII a. пабаигоје – XVIII a. праџёје. 1736 m. каралюс Аугустас III сутеикә тургў ир 3 метиниў прекүмечиў привилегијӑ. Игнотас Карпис (17801808 м.) тестаменте йрашә, кад далис дваро пајамў бӯтў скиряма лигонинеи ир мокүклаи ишлаикүти, о јо дварў валстєчяи палеиџями иш бауџявос.

1808 м. пастатүта двикласә парапинә мокүкла, јоје 1811 m. ир 1820 м. мокәси 46 мокиняи, 18621864 м. мокүтојаво швєтәјас Лаурүнас Ивинскис. Таи буво пирмоји мокүкла Лєтувоје, кур валстєчиў ваикус имта мокүти жемәс ӯкё пагриндў, жиняс сєјант су гамүбине практика. 1961 м. йкурта видуринә мокүкла, даб. Јонишкәлё Габрєләс Петкевичаитәс-Битәс видуринә мокүкла.

ГүвентојаиEdit

Жүмӯс жмонәсEdit

Швєтимо ир угдүмо йстаигосEdit

СпортасEdit

ШалтиняиEdit

Нуородос Edit