FANDOM


 

Свеики атвүкӗ й Википедијӑ

лаисвӑјӑ енcиклопедијӑ, куриӑ курти гали кєквєнас.

Присијунк ир пасидалинк саво жинёмис су пасаулю!

 
Шюо мету үра 22 страипснис


 
Wbar green2
Wikipedia-logo Апє Википедијӑ 
 

Википедија үра интернето енcиклопедија, куриӑ немокамаи ир бе јокиў априбојимў гали скаитүти, тобулинти ир пилдүти виси жмонәс. Википедијӑ галима скаитүти даугяу неи двєм шимтаис калбў, о лєтувишкуосюосе пуслапюосе јау үра даугяу неи 545 страипсниў ир јў скаичюс нуолат ауга.


Wbar blue
Star Ouro 8bits Саваитәс страипснис
New Map German World

Вокєчиў калбос паплитимас пасаулүје

Вокєчиў калба (вокишкаи – Деуцхе Спрахе арба Деуцх) – индоеуропєчиў калбў шеимос германў калбў групәс вакарў германў шакос калба. Даугяуся вартојама пачиў вокєчиў Вокєтијоје ир вокєчиў калбос тармәмис калбанчёсе шалүсе – Аустријоје, Лихтенштеине, Люксембурге, вокишкаи калбанчюосе Швеиcаријос кантонуосе, рүтў Белгијоје, Италијоје (Пєтў Тиролүје), Пранcӯзијоје (Елзасе). Вокишкаи калбанчиў мажумў үра Видурё Еуропоје беи китосе пасаулё шалүсе. Вєна иш Намибијос наcёналиниў калбў. Еуропос сӑјунгоје вокєчиў калба үра пирмоје вєтоје пагал скаичиў жмониў, курємс ши калба үра гимтоји. Бе то, ји лаикома вєна иш пасаулиниў калбў.

Вокєчиў калба сусидарә иш франкў, алеманў, баварў ир иш далєс иш сеновәс саксў ир фрүзў тармиў.

Ики VII a. ишкило дви тармиў групәс – вокєчиў аукштаичиў ир вокєчиў жемаичиў. Скирямос шёс вокєчиў жемаичиў рашто калбос: сеноји (VIIIXII a.) ир видуринә (XIIIXV a.) вокєчиў жемаичиў калба (јос саксў жемаичиў тарме IXXV a. сукурта грожинәс литератӯрос, о иш франкў жемаичиў тармәс сусидарә фламандў ир оландў калбос). Сеносёс вокєчиў аукштаичиў калбос рашто паминклў ишлико лабаи недауг, видурине вокєчиў калба буво сукурта ритериў поезијос, анкстүвоји йсигаләјо раштведүбоје. Сеняуси рашүтиняи паминклаи сукурти VIII a. видурүје лотүнишкаис рашменимис. Јос унификаcијӑ скатино спаусдинтиниў кнүгў ацирадимас, реформаcија ир М. Лютерё Библијос вертимас.

Даугяу…

Wbar green2

Kal-Rugpjūčio 31 ругпјӯчё 31 дєнос йвүкяи

 

Лєтувоје


Пасаулүје
Wbar pink
Nuvola filesystems camera Ринктинә илюстраcија
 
PAZ3205, Antazavė

Аутобусас ПАЗ-3205 (Антазавә, Зарасў рајонас).

Wbar green1
Pp clock 8bits Саваитәс иниcятүва
Monosodium glutamate crystals

Мононатрё глутамато (Е621), сконё стиприклё, кристалаи.

Е нумеряи үра маисто прєдў нумеряи, наудојами маисто продуктў етикетәсе Еуропос Сӑјунгоје. Ши нумераcијос тварка атитинка Тарптаутинӗ нумераcијос системӑ (ТНС), куриӑ нустатә Cодеx Алиментарюс комитетас. Касдєнинәје калбоје Е нумерис дажнокаи вадинамас Е скаичюми.

Еуропос Сӑјунгоје леиџями наудоти тик далй ТНС ишвардинтў папилдў (иш чя ир „Е“ прєшдәлис). Кита вертус й шй сӑрашӑ непатенка каи курёс атитинкаму тикслу иш сено вартојамос меџягос, курёс саво (хеминәс, генетинәс) саугос ир наудингумо родикляис нет ленкя хеминес, пвз., швєжиў аугалў фитонcидаи ир етериняи алєјаи каип консервантаи (присиминкиме чеснакў, имбєро „галёјимо лаикӑ“), продуктў рӯкүмас су аугалаис, хеминю пожиӯрю негрүни натӯралӯс ир џёвинти јӯрос думбляи ир йваирёс кракмолингос шакнүс каип тирштикляи, ваисиў ир даржовиў султүс каип маисто дажикляи, маистиняи ир прєскониняи аугалаи каип антёксидантў шалтинис, кт. Е скаичюс дажнаи традиcишкаи ненуродомас ант каи куриў продуктў, пвз., консервантў кєкис сверямуосе продуктуосе (ваисиў апдоројимо павиршинәс меџягос, консервантаи ир панашёс меџягос мишраинәсе, сверямуосе салдаинюосе).

Лєтувоје леиџями маисто прєдаи ишвардинти Лєтувос һигєнос нормоје ҺН53-1995 „Леиџями вартоти маисто прєдаи“ ир јос прєде ҺН 53-1:2001 „Леиџямос вартоти квапёсёс меџягос ир квапиўјў меџягў гамүбос жалявос“.

Е нумеряи таип пат наудојами ир китосе шалүсе: Аустралијоје, Наујојоје Зеландијоје беи Израелүје. Јє памажу популярәја ир Шяурәс Америкоје, үпач Канадоје.

Дәл каи куриў маисто прєдў вүкста диделәс дискусијос, каи курёс шалүс үра уждраудусёс јў наудојимӑ. Манома, кад нитратаи Е250, Е251, Е252 гали сукелти тєсёсёс жарнос вәжй, дажикляи Е124, Е131 – йваиряс алергијас ир остеопорозӗ.

Каи курє иш Е нумеряис жүмимў маисто прєдў леиџями наудоти китосе шалүсе, бет драуџями пачёје ЕС, пвз., Е425, Е128. Русијоје үра драуџями шє прєдаи: Е121, Е123, Е216, Е217, Е240.

Шёс саваитәс иниcятүва үра маисто прєдаи.

Даугяу…
Wbar green3
Crystal Clear app package network Мәнесё шалүс
 
Boraboraluft edited3

Бора Бора сала Полинезијоје

Полинезија – салў групә, приклаусанти Океанијаи, Рамёјо ванденүно cентре. Павадинимӑ 1831 м. пасиӯлә пранcӯзў јӯрининкас Жюлис Дюмонас д’Урвилис. Шис жодис граикишкаи реишкя „дауг салў“.

Шё мәнесё регёнас үра Полинезија. Лабаи прашоме присидәти прє страипсниў апє шй краштӑ пләтојимо. Реикалингяусиў страипсниў сӑрашӑ расите чя. Жүмяу присидәјӗ наудотојаи бус атитинкамаи пагербти.


Wbar yellow
Disambigua compass Викисритүс
 
WiktionaryLt
Викижодүнас
Лаисвасис жодүнас
Wikiquote-logo
Викиcитатос
Афоризмаи, сентенcијос
Wikinews-logo Викинаујєнос
Наујаусёс жинёс, актуалијос
Commons-logo
Викитека (Викимедя Cоммонс)
Медятека
Wikisource-logo
Викишалтиняи
Йваирӯс текстаи
Wikibooks-logo
Викикнүгос
Вадовәляи, кнүгос
Wikispecies-logo
Викирӯшүс (Викиспеcєс)
Рӯшиў каталогас
Wikimedia-logo
Метавики
Викимедијос пројектў координавимас
Wikidata-logo
Викидуоменүс
Жиниў базә
Wikiversity-logo-41px
Викиверситетас
Мокомоји меџяга
Wikivoyage-Logo-v3-icon
Викикелёнәс
Келёниў вадовас
Mediawiki-logo
МедяВики
Вики програминә йранга

Flag of Great Britain (1707–1800) Инглиш Flag of Germany Деуч Flag of Poland Пољски Flag of Hungary Маѓар Flag of Finland Суомі Flag of Moldova молдовеняскэ Flag of Lithuania Лєтувьў Flag of Latvia Латвиешу Flag of the Czech Republic Чештина Flag of Karelia Каряла Talysh language dialects Толыши Flag of Crimea Къырымтатарджа