FANDOM


Pandel (Large)

Пандәлүс.

Пандәлүс – мєстас Рокишкё рајоне, 26 км й вакарус нуо Рокишкё. Сениӯнијос cентрас, Пандәлё сениӯнаитија. Йсикӯрӗс Апашчёс аукштупүје.

Стови Швч. Мергеләс Маријос Вардо бажнүчя (нуо 1801 м.), үра Пандәлё гимназија, лигонинә, библётека (нуо 1937 м.), паштас.

Историја Edit

Мєсто йкӯримо дата лаикоми 1591 м., каи минимас Пандәлё мєстелис. XVIII–XIX a. турәјо прекүбос намус, буво дауг краутувиў.

Пасакојама, кад метў пабаигоје мєстелүје бӯдаво јаунимо суеитувәс – нуотакў жвалгүтувәс. Мергинос гражяи пасипуошусёс ваикшчёдаво пулкеляис по тургаус аикштӗ, о ваикинаи јас мандагяи калбиндаво. Саво руожту пиршляи висаип стенгдаво сувести порас.

1956 м. груоџё 28 д. Пандәлүс гаво мєсто теисес. Совєтмечю буво Геркониў ир „Пушүно“ колӯкиў cентринә гүвенвєтә, веикә Утенос М. Мелникаитәс трикотажо ир галантеријос гамүбинё сусивєнијимо филялас.

1997 м. ругсәјо 18 д. Президенто декрету патвиртинтас Пандәлё һербас

ГүвентојаиEdit

Жүмӯс жмонәсEdit

Швєтимо ир угдүмо йстаигосEdit

СпортасEdit

ШалтиняиEdit

Нуородос Edit

.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.