FANDOM


Bender Fortress. Northern side 02

Бендер.

Бендер есте ун ораш ку статут де муничпю дин Република Молдова, реӂуня исторькэ Басарабя. Тигина есте ампласатэ ла 61 км маи ла суд-ест де Кишинэу. Ын компоненца орашулуи есте инклусэ комуна Протягаиловка.

Ынчепынд ку 1992, ын урма рэзбоюлуи дин Транснистря, орашул ши локалитэциле ынконжурэтоаре се афлэ суб контролул аутопрокламатеи „Републич Молдовенешти Нистреене”.

ЕтимолоӂеEdit

Атыт ын трекут, кыт ши ын презент локалитатя апаре ын публикаци ку доуэ денумирь: Тигина ши Бендер. Тигина есте ун нуме утилизат, де регулэ, ын публикациле ын лимба ромынэ, пе кынд Бендер е фолоситэ ын типэрьтурьле офичале[1].

Денумиря „Бендер” а фост прелуатэ офичал де статул молдовенеск[1], ын чуда протестелор професорьлор, исторьчлор ши лингвиштилор, каре сублинязэ кэ атыт ауторьтэциле царьсте, кыт ши советиче ау промоват систематик денумирьле стрэине ын дауна челор молдовене, дар кэ гувернул Републичи Молдова ну ар требуи сэ прочедезе ла фел, ку атыт маи мулт ку кыт ничо тентативэ де а комплаче форцелор сепаратисте ну ле-а детерминат пе ачестя сэ акчепте легалитатя републиканэ, нич мэкар ын моментул кынд ла Кишинэу ау ажунс ла путере комуништи.[2]

Денумиря де Тигина ера куноскутэ ын сек. XИИ ши XИИИ де кэтре навигатори ӂновези инсталаци ла Четатя Албэ, каре авяу легэтурь комерчале ку популаця бэштинашэ. Ла 8 октомбре 1408, кынд есте пентру прьма датэ атестатэ документар, локалитатя есте ынскрьсэ Тегенакчо[3], яр ла 18 марте 1434 Штефан ал ИИ-ля ынтэреште дин ноу прьвилеӂул комерчал ал негусторьлор дин Лиов, дар ку денумиря - Тегенекичу. О алтэ грамотэ дин 24 фебруаре 1452, денумиря локалитэци есте редатэ ынтр-о формэ маи апропятэ де чеа актуалэ - Тегиня [4]. Деч, дин а доуа жумэтате а секолулуи XВ, ашезаря е менционатэ ку денумиря де Тигина[5]. Ынсуши топонимул паре сэ фе о денумире фоарте веке, преисторькэ, де орьӂне ӂто-дакэ сау прото-ромыняскэ [6]. Ын 1538 четатя Тигина есте кучерьтэ де турч, каре о реденумеск Бендер - кувынт де орьӂне персанэ че семнификэ: „порт”, „ораш портуар”, „ораш флувял”, „лок де акостаре а навелор”. Тотуши, ын конштинца нямулуи ромынеск стрэвекя локалитате а рэмас меморабилэ песте вякурь ку денумире Тигина. Ачест нуме ши-а гэсит конфирмаря документарэ ши а чркулат ын граюл популацеи локале тимп де секоле.

Молдовени ничкынд ну и-ау зис Бендер[7], ч ау континуат сэ о нумяскэ Тигина. Дрепт довадэ не сервеск летописециле кроникарьлор. Грьгоре Уреке ын „Летописецул Цэри Молдовеи” релатязэ: Ла 1584 «кынд ау прэдат казаки Тигина ши ау арсу», «ниште казач ау прэдат сате дин сус де Тигина» етк. Мирон Костин ын кроника са меционязэ деспре моартя ын 1661, «Ла Тигина», а домниторулуи Штефэницэ Лупу ши деспре фаптул кэ «бирул цэри ера легату ла Тигина пре ачеле времи...». Дестул де фреквент утилизязэ топонимул Тигина Ион Некулче, кроника кэруя се ынкее ын анул 1743. Ын летописецул луи нумэрэм 68 де менцюни [7].

Нумеле веки ал локалитэци ыл ынтылним ши ын унеле документе ши публикаци дин стрэинэтате апэруте дупэ 1538. Де еxемплу, ын тратул рус де ӂографе „Картя планулуи маре” (рус.: „Книга Большому Чертежу”), едитатэ ын 1627, се скре Тегин, Тягин ши Тягиня. Ын актеле полонезе ши латинешти Тигина фигурязэ ка Техиня, Техyна, Тегиня, Тигиня, Тхехина, Техин, Тхехиня, Техyн ши Текин[7].

Денумиря де Бендер датязэ динтр-о епокэ мулт маи тырзе, финд импусэ узулуи офичал де кэтре ауторьтэциле царьсте абя ын сек. XИX. Ачест лукру с-а фэкут ку скопурь пропагандисте, маи еxакт, пентру а етерниза бируинцеле арматеи русешти асупра турчлор, кончепце ши визюне стрэинэ традицилор ромынеште исторьче ши културале[6].

Деши топикул Тигина а фост неглижат де руши, ел ну а диспэрут нич ын секолул ал XИX-ля. Ын проза скриторулуи рус Николаи Надеждин „О променадэ прьн Басарабя”: «ноаптя ам трекут пе лынгэ ренумита четате Бендер, нумитэ ын молдовенеште Тигино»[8].

Ын тимпул прьмулуи Рэзбои Мондял с-а ынчеркат сэ се ревинэ ла векя денумире де Тяӂн сау Тигина. Ын 1916, Земства муничпалэ се адресязэ кэтре чеа де а 48-а адунаря ӂнералэ а земствеи Бендер, ругынд-о кэ, ын каз дакэ акчептэ идея ынапоери орашулуи Бендер денумиря са секуларэ де Тигина, сэ ауторьзезе земства муничпалэ сэ факэ демерсул нечесар. Адунаря ӂнералэ а акчептат ши а еxпедят о скрьсоаре губернаторулуи Басарабеи ын каре и се черя сэ абробе скимбаря нумелуи орашулуи Бендер ын Тигина. Дин кауза револуцилор дин 1917, череря ну а фост еxаминатэ[9]. Локалитатя ыши рекапэтэ векя денумире доар ын 1918, дупэ униря Басарабеи ку Ромыня.

Ын 1940, ши 1944, Басарабя есте окупатэ де кэтре Унюня Советикэ ши орашул ярэши есте денумит Бендер. Рекуноскынд кэ денумиря де Бендеры есте стрэинэ орашулуи дин пункт де ведере исторьк ши етнографик, ын 1949 Комитетул еxекутив ши Комитетутул орэшенеск ла Партидулуи Комунист ал Молдовеи, ынтр-о хотэрыре комунэ пропуня Консилюлуи де Миништрь аи РССМ ши Комитетулуи Чентрал П.К. ал Молдовеи сэ реденумяскэ локалитатя ын Днестровск. Ын 1950 Комитетул еxекутив орэшенеск роагэ Президюл Советулуи Супрем ал Р.С.С.М. сэ скимбе денумиря орашулуи дин Бендеры ын Суворов (ын легэтурэ ку аниверсаря а 150 ани де ла моартя командатулуи рус А. Суворов). Ничунул дин ачесте демерсурь ну а фост еxаминат де кэтре органеле импликате. Ын 1956, се маи ынчеаркэ одатэ де а скимба денумиря ын Днестрогорск сау Ткаченко. Дар пропунеря ну а фост рялизатэ[10].

Дупэ евениментеле де ла сфыршитул анилор 80 ши ынчепутул анилор 90, дорьнца де а скимба нумеле орашулуи ын Тигина а парвенит дин партя популацеи де лимбэ ромынэ. Популаця русофонэ, маи нумероасэ, с-а опус ку десэвыршире ачестор интенци.

Ӂографе Edit

Супрафаца муничпюлуи Тигина есте де 3867 ха, инклусив: 1313 ха - теренурь ку дестинаце агрьколэ, 532 - теренурь дестинате конструкцилор ши инфраструктури, 387 ха - теренурь але фондулуи силвик, 1361 ха - теренурь але локалитэцилор[11].

ИстореEdit

Демографе Edit

ЕкономеEdit

ИнфраструктурэEdit

СочалEdit

Финанцеле публиче локалеEdit

Ноте/Реферьнце Edit

 1. 1.0 1.1 Леӂ прьвинд организаря административ-терьторялэ а Републичи Молдова
 2. Анатол Петренку, адаос ла лукраря Ын сервичул зеицеи Клио, ед. Типографя Чентралэ а Университэци де Стат дин Молдова, 2001.
 3. Поштаренку, Д. Дин исторя Тигинеи, 1992, п. 84.
 4. Поштаренку, Д. Дин исторя Тигинеи, 1992, п. 85.
 5. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named lrm-bender
 6. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named lrm-tighinbender
 7. 7.0 7.1 7.2 Поштаренку, Д. Дин исторя Тигинеи, 1992, п. 87.
 8. Поштаренку, Д. Дин исторя Тигинеи, 1992, п. 88.
 9. Поштаренку, Д. Дин исторя Тигинеи, 1992, п. 90.
 10. Поштаренку, Д. Дин исторя Тигинеи, 1992, п. 90 - 91.
 11. Ресурселе натурале ши медюл ын Република Молдова (Кулеӂре статистикэ). Бироул Национал де Статистикэ ал Републичи Молдова (Кишинэу, 2010), п. 17. Акчесат 28 аугуст 2011.

БиблиографеEdit

Легэтурь еxтернеEdit