FANDOM


Talysh flag icon42

Хəш омəјон бə википедија
Һəр кəси сәрост карде зынə озодә контент енсиклопедијә.
Isə википедијаdə Толышə зывонəдə 112 мəғалə һесте.
23 Мај 2019, Əјнə шəва

Һəммə порталон

Nuvola apps ksig Тожə мəғалə окə

Wikipedia-logo-v2-tly-cyrl

Тожə мəғалə нывыштеро иминнə нüбəдə бəпе мəғалə номи тəјин быкардəјон. Пеше, һəмунə номи "Wp/tly/" коди думо əловə быкардəн, "Тожə мəғалə окə" дығмə еҝəтəн. Еһанə һəмунə мевзуəдə ҹо ҝылə мəғалə һестесə, шымəни бə һəмунə мəғалə бəвғанде. Дештə зынəјон ə мəғалəəн ҝəнҹин карде бəзнејон. Ҹəһд быкəн, мəғалə елми-бəдии услубəдə һоззо быкəн. Мəғалə чаннəдə əһатəнин быбо, аннəдə Толышə википедијə зəнгин бəбе. Мüвəффəҝијəтон!


ВикипедијаБо тожə истифодə кардəкəсон комəкПенҹ əсос принсип

Һафтə сəчынјə нывыштəј

Nasa blue marble

Тəбиəти елмон (инг. Natural science, алм. Naturwissenschaften) — тəбии һадисон омутə елми ҹо-ҹо саһон, комон ки, инсонə ҹəмијјəти омутə һумаһитар ијəн сосиал елмонсəн фəрҝинин.

Умуми мəлумат Тəбиəти елмлон дынјо де натуралист нəзəри омутедəн, ҹəмијјəтику бə тəбиəти мунасибəтəдə бə əчеј ғанунон һурмəт карде тəлəб кардəн. Натурализм че инсони офəјə ғанунон бə тəбии просесон шамил ныкардə, тəбиəти ғанунон омутə бəпешт око дој əсосəдə бастə системе. Тəбиəти елмон бə əмəл оме, бə елми тəдҝиҝатон де фəлсəфи нəзəри диə карде нəтиҹəј.

Ном-термин - Тəбиəти елмон һəмəн, че һуманитар елмон ијəн иҹтимаи елмон арəдə фəрҝи нишон кај ҝорош око бедə. Елм Ријазијот де мәнтығи бə и вырə, бə формал елмон дахиле, бə тəбиəти елмон аид ни. Бəчеј ҝорош ки, əчəвон методолоҝијə че тəбиəти елмон методолоҝијəсəн дырыст фəрҝине. Ријазијот, статистикə ијəн информасијə технолоҝијон тəбиəти елмон һесоб ныбунəн, əвон бы саһəдə бардə əксəр тəдҝиҝатонро бə муһум елми əһəмијјəти маликин. (бə думо дəвард...)

Зындəјон?

 • Ружəдə и ғоти сиҝарет кəшəкəс һар сор ыштə жимони 6 - 7 санијə ҝин кардедə.
 • 20 ҝылə əғылəдə иҝлə ҝылə чы пезышки вотə ружи шы моəмо бедə.
 • Шымə һытə отағ чаннəдə сардејсə, аннəдə сəров винде еһтимал веје.
 • Чаши ҝылы бə пијəјнə одəми диəкардеəдə 45% јол бедə.
 • Əғлон əвəсорəдə рə јол бедəн.
 • Шымə ыштəнпəрəдə пəријəдə шымə му 2 кəрə рə дыроз бедə.
 • Инсон тарсеəдə чок виндə.
 • Инсони выни детбə марде јол бедə.
 • Пəсə чəшə одəмон бə ҹо одəмон диə кардеəдəј дожи рə осəмедəн.
 • Де ожə чəши ефышние бедəни.
 • Иҝə му 3 килосə бəпе ҝони рост карде бəзыне.
 • Сфофобија,дəрс ҝəтеку тарсеје.P medicine Портал:Тибб

Ружи сəчынјə шəкил

Polar Bear ANWR 1

Сипијə һырс

Хəремə Биə Океан кəнонəдə ијəн сынов кардə бијон саһонəдə жиедəн. Тани јолəти 2-2,5 м. Сипијə һырс һышкəдə жиə əшиво һəјвонон ҝырд јолије. Мијонə ҝонəти 400 кҝ-и незе. Шајəт еһанə һырс пие ијəн бə зымсони пиј ҝырдəкардəбу, əчəј ҝони 800 кҝ-и рəседə. Əв ыштə лони воəн дылəдə кандедə. Декабр-јанварə манҝонəдə һырси балон дынјо омедə. Һырси балə ве ҝəдəли динјо омедə. 30 см. Сипијə һырсон чок сынив кардəн, овəдə мој ҝəтедəн. Ҝлобал татбеə сипиə һирсон нимə мəһв карде бəзне.(бə думо дəвард...)
Flag of Great Britain (1707–1800) Инглиш Flag of Germany Деуч Flag of Poland Пољски Flag of Hungary Маѓар Flag of Finland Суомі Flag of Moldova молдовеняскэ Flag of Lithuania Лєтувьў Flag of Latvia Латвиешу Flag of the Czech Republic Чештина Flag of Karelia Каряла Talysh language dialects Толыши Flag of Crimea Къырымтатарджа